Notice: Undefined index: units_up in E:\ka.mahidol.ac.th\2013\tab1_notification.php on line 10 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ในการขับขี่ยานพาหนะ ,ข่าววิทยาเขต ,มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ในการขับขี่ยานพาหนะ

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในการขับขี่ยานพาหนะ โดยการจัดอบรม/ทดสอบใบขับขี่ยานพาหนะ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในการขับขี่ยานพาหนะ โดยการจัดอบรม/ทดสอบใบขับขี่ยานพาหนะ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 มกราคม  2556  ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556  สามารถจัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินการจัดทำบัตร พร้อมทั้งแจ้งประเภทของบัตรอนุญาตที่จะจัดทำ ได้ที่ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ห้อง 1301 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  ภายในวันที่ 2 มกราคม 2556  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวจิดาภา  เอนกกุลชัย ธุรการงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 1327  หรือ 082-5917250

 

เอกสารประกอบการดำเนินการ มีดังนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

          2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 1 เดือน )

 

วันที่ทำการอบรม/ทดสอบต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

          1. เงินค่าธรรมเนียมในการถ่ายรูป                     100     บาท

          2. เงินค่าจัดทำบัตร

             - ประเภทรถยนต์                                          105    บาท

             - ประเภทรถจักรยานยนต์                               55    บาท       

 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมรถยนต์กระบะให้ 1 คัน สำหรับภาคปฏิบัติ หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถขับขี่ได้ให้จัดเตรียมรถยนต์ไปเอง ในส่วนของรถจักรยานยนต์นั้นหากเตรียมไปเองให้นำขึ้นรถของทางมหาวิทยาลัยที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเอง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ในขณะเดินทางไปร่วมการอบรม/ทดสอบ


  มหาวิทยาลัยมหิดล | สมัครงาน | ประกวดราคา | Webmail | VPN | แผนที่ | intranet | ติดต่อเรา
  Copyright © 2012 Mahidol University Kanchanaburi Campus
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150