Notice: Undefined index: units_up in E:\ka.mahidol.ac.th\2013\tab1_notification.php on line 10 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจัดทำใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเดือนมกราคม 2557‏ ,ข่าววิทยาเขต ,มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจัดทำใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเดือนมกราคม 2557‏

เรียน บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน
 
       ตามที่ สำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในการขับขี่ยานพาหนะขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะได้เข้ารับการอบรม/ทดสอบจากหน่วยงานของรัฐ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน และกฎหมายจราจรเพิ่มมากขึ้น นั้น
 
       งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงขอความร่วมมือผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือมีความประสงค์ต่อใบอนุญาต ตอบแบบสำรวจการจัดทำใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลในการนำผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไปอบรม/ทดสอบ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงวันที่ 15-16 มกราคม 2557 และ วันที่ 22-23 มกราคม 2557 และโปรดส่งแบบสำรวจกลับมาที่ jdp0907@hotmail.com หรือ jidapa.ane@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 3 มกราคม 2557
 
        ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิดาภา  เอนกกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร.1327 หรือ 082-5917250
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ
 
 
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 
ไฟล์แนบ


  มหาวิทยาลัยมหิดล | สมัครงาน | ประกวดราคา | Webmail | VPN | แผนที่ | intranet | ติดต่อเรา
  Copyright © 2012 Mahidol University Kanchanaburi Campus
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150