หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

ข่าวประชุม/สัมนา/อบรม

 
 • ตรวจประเมินโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • ตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตรและอบรมปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง
 • โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559
 • การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี พ.ศ.2559
 • สัมมนา 3 วิทยาเขต ( กาญจนบุรี นครสวรรค์ อำนาจเจริญ ) "แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ World Class Campus"
 • เวที "การเสวนาและประชาพิจารณ์ เพื่อบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง"
 • คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห็ดถังเช่าสีทอง"
 • โครงการอบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน
 • โครงการสานสัมพันธ์พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
 • โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน 2559
 • โครงการ “Campus Roadshow ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Eco University”
 • ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จับมือภาครัฐจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเลี้ยงหมูหลุมและผลิตอาหารสัตว์ จากวัตถุดิบท้องถิ่น”
 • ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง รุ่นที่ 1"
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 1"
 • อาจารย์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วม จัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลางของประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม "การทำน้ำหมักชีวภาพ"
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC
 • ภาพกิจกรรมหลักสูตร”เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม”
 • โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยมและแบบในตะกร้า
 • อบรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
 • โครงการ “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
 • โครงการ " หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค "
 • โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ A Workshop on Promoting Earth Science and Climate Change Towards Sustainable Development
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในวิทยาเขตกาญจนบุรี
 • อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ได้เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2559
 • งานสัมมนาวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Engineering for Sustainability) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4
 • โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยมและแบบในตะกร้า
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในวิทยาเขตกาญจนบุรี" (ด้านวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และทรัพย์สินทางปัญญา)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • งานแถลงข่าวและการประชุมหารือจัดทำกรอบข้อเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดและมันสำปะหลังสู่คุณภาพสินค้าเกษตรที่ดี (GAP)
 • นักศึกษา หลักสูตรบัญชี และบริหารธุรกิจ ม.มหิดล เข้ารับการฝึกอบรมภาษีอากรเตรียมพร้อมก้าวสู่การประกอบธุรกิจ
 • โครงการศึกษาแนวทางการจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลอย่างครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 • งานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรสอนเสริมทักษะให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 4
 • โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน" ครั้งที่ 13
 • โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 12
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยุวมัคคุเทศก์ช้างน้อยรักษ์ป่าใหญ่" 2558
 • โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน” ครั้งที่ 11
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 11
 • โครงการ อบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในด้านการดำเนินคดีทางแพ่ง
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • โครงการอบรม “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่องานวิจัยและพัฒนาสู่อุตสาหกรรม”
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 - 2562
 • มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • โครงการ “สัมมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 จังหวัดภาคตะวันตก ครั้งที่ 2”
 • โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน” ครั้งที่ 9
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่องานวิจัยและพัฒนาสู่อุตสาหกรรม"
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10
 • สัมมนาเชิงปฏิบติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสำนักวิชาสหวิทยาการ
 • ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN - QA)
 • โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 7
 • จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ณ โรงเรียนวัดสาลวนาราม
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9
 • กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เชิงบูรณาการให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ
 • ซ่อมแซมบ่อสาธิต การผลิตแก๊สชีวภาพ ให้กับชุมชน
 • โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 6
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11 / 2558
 • MUIDS-Week without Wall
 • โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 5
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 8
 • โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 4
 • กิจกรรมเติมความรู้ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2558
 • โครงการ HR.สัญจร HR.อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วนงาน
 • โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 3
 • โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • อบรมการ “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
 • โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 2
 • โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 1
 • โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6
 • โครงการศึกษาดูงานการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
 • โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัด“อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพ"
 • อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • โครงการเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 • โครงการ การจัดการของเสียและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการฯ
 • บรรรยายพิเศษเรื่อง " ธุรกิจเกษตรในโลกปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต"
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่4 อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่3 อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 • ฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพดินเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • ภาพกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
 • โครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โครงการ "ชวนจิบชา share knowledge"
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turn it in
 • โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
 • โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
 • โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่คาร์บอนต่ำเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • การสืบค้นข้อมูลจาก e-Database และการจัดการบรรณานุกรมโดยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเพาะเห็ดสมุนไพร
 • โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่คาร์บอนต่ำเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • โครงการสัมมนา "การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนฯ"
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลจาก e-Database และการจัดบรรณานุกรม โดย EndNote
 • อบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP
 • โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผล
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเพาะเห็ดสมุนไพร”
 • "โครงการนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น : วทน.สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี"
 • ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่คาร์บอนต่ำเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับครัวเรือนในชุมชน”
 • ม.มหิดล กาญจน์ ฝึกปฏิบัติการใช้งาน Googles Apps for Education @Mahidol
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "รู้วินัย กฎหมาย "ค้ำ" นำพาสุข โดยวิทยากรจากกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหิดลกาญจน์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ.ท่ามะกา
 • ภาพกิจกรรม "สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย"
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย "สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย"
 • อบรมการสืบค้นข้อมูลจาก e-Database และโปรแกรม Endnote
 • ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ชมพิพิธภัณฑ์ สาขาธรณีศาสตร์
 • โครงการอบรม "สุขาภิบาลที่ดีในการประกอบอาหาร"
 • ภาพกิจกรรม "โครงการพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน"
 • โครงการอบรมให้ความรู้การตลาดออนไลน์ การส่งออกและการทำแผนธุรกิจ
 • ม.มหิดล กาญจน์ จัดสัมมนา พร้อมหรือยัง ! สู่ประชาคมอาเซียน
 • อบรมให้ความรู้การตลาดออนไลน์ การส่งออก และการทำแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล
 • โครงการอบรมทักษะการประกอบการอาชีพเบื้องต้น หลักสูตรผู้ประกอบการฝึกหัด
 • ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน
 • โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2556
 • การสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 2
 • อบรมเรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ จัดโครงการอบรมการจัดการของเสียและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
 • ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management)
 • โครงการฝึกอบรม “การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน”
 • โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • ขอเชิญเข้า โครงการฝึกอบรม “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร” และแน้วโน้มการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง
 • จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพาะเห็ดฟาง
 • จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันสังคมกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 • การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการทำวิจัยแก่บุคลากรทางการศึกษา
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการ ฝึกอบรมการ “เพาะเห็ดฟาง”
 • การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก”
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการประชุมระดมสมองพัฒนา Research Master Plan And Roadmap สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
 • โครงการอบรมเพาะเห็ด..ในถุงพลาสติก
 • การบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การยื่นแบบภาษีเงินได้ และการชำระเงิน"
 • โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมของนักวิจัยก่อนยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
 • คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 • โครงการ สัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ลิง ชุมชน และวิทยาเขต : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • สกว. ประกาศเชิงหลักการฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคส่วนและเชิงพื้นที่ ฯ‏
 • ประชาสัมพันธ์ให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ NRPM , ประกาศผลพิจารณาผล วช. (ร่วมทุน 5 ส. รอบที่ 2)‏
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมของนักวิจัย ก่อนยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ฯ
 • ด่วน !! วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 หมดเขต 30 พ.ย 55
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์สาขาวิชา/หน่วยงาน
 • ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙”
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการขายสารเคมีทางการเกษตร
 • โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การผลิตน้ำม้นไบโอดีเซลแบบเศรษฐกิจพอเพียง"
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการ คลินิคเทคโนโลยี เพื่อขอรับทุนประจำปีงบประมาณ 2556
 •  

   

   

   

   
     

  ที่อยู่ :

  ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

  โทรศัพท์ :

  034-585-058 ถึง 75

  E-mail :

  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์