หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

ข่าวสมัครงาน

 
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ บัญชี
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย จำนวน 2 อัตรา
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย จำนวน 2 อัตรา
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 ราย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (บัญชี)
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย 1 อัตรา)
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ภาษาอังกฤษ)
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (บัญชี)
 • ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ธรณีศาสตร์
 • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม 2 อัตรา
 • ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาธรณีศาสตร์
 • ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม
 • แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ พ.ศ. 2559
 • แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ พ.ศ. 2559
 • แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป พ.ศ. 2559
 • แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ พ.ศ. 2559
 • ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรโยธา
 • ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาธรณีศาสตร์
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาธรณีศาสตร์)
 • ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา
 • ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) สาขาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา/วิศวกร
 • ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(บัญชี)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้จำนวน 6 อัตรา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ด้านบัญชี)
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา/วิศวกร
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา, ช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา, พนักงานทั่วไป 3 อัตรา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างยนต์
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(บัญชี)
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาสศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัญชี
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม สังกัด งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ธรณีศาสตร์
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(วิศวกรรมศาสตร์)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาธรณีศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (รายวัน) ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (บัญชี)
 • ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์บัญชี
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 • ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย(ชาย) ปิดรับวันที่ 15 ก.ค. 2557
 • ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (บัญชี) ปิดรับวันที่ 27 มิถุนายน 2557
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์(การบัญชี)
 • ประกาศรับสม้ครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแห่น่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ภาษาอังกฤษ)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ธรณีศาสตร์)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ภาษาอังกฤษ)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(คณิตศาสตร์)
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปิดรับ 30 พ.ค. 2557
 • ประกาศสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาอังกฤษ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ธรณีศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณิตศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2557
 • ประกาศผลการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์คณิตศาสตร์
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเครือข่ายและบริการวิชาการ
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเทศน์สัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง สังกัด งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด งานธุรการสำนักวิชาฯ
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (บัญชี) สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาธรณีศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดงานธุรการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดงานธุรการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างก่อสร้าง
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วิศวกรรมศาสตร์‏
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาษาอังกฤษ‏
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ การบัญชี‏
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณิตศาสตร์‏
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระบบสารสนเทศทางการจัดการ‏
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (การบัญชี) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก‏
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(วิศวกรรมศาสตร์)
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(บัญชี)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)‏
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง‏
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านการจัดการ)‏
 • ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(บัญชี) 2 อัตรา
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิศวกรรมศาสตร์)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์(การจัดการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิเทศสัมภาษณ์
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้‏ ตำแหน่ง บุคลากร
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง บุคลากร‏
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชี ตำแหน่ง: อาจารย์ (การบัญชี)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง บุคลากร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (การจัดการ)
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (การจัดการ)
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านศูนย์เครื่องมือกลาง)
 • ประกาศ ผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์(ด้านบัญชี)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ด้านธรณีศาสตร์)
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย(ชาย) จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 1 อัตรา
 • ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์เครื่องมือกลาง)
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
 • ประกาศรับสมัครอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา(กรณีวุฒิปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก และสนใจสมัครให้ส่งเอกสารการสมัครงานได้)
 • ประกาศรับสมัครอาจารย์ทางด้านธรณีศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 •  

   

   

   

   

   

   
     

  ที่อยู่ :

  ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

  โทรศัพท์ :

  034-585-058 ถึง 75

  E-mail :

  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์