หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

ข่าวประกวดราคา

 
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ดู้ดูดควัน พร้อมติดตั้ง
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี
 • ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการ
 • ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
 • ประกวดราคา รายการ ซื้อเครื่องพิมพ์พอตเตอร์
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องพิมพ์พอตเตอร์
 • ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 แอนซี่ จำนวน 17 เครื่อง
 • ประกวดราคาจ้าง รายการ จ้างเหมารถตู้บริการบุคลากรเดินทางไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี จำนวน 1 คัน ประจำปี 2560
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดกลุ่มอาคารชุดพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (อาคารส่วนกลาง) ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ประจำปี 2560
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศประจำห้องบรรยายอาคารเรียนรวม พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 เครื่อง
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลุ่มอาคารหอพักบุคลากร จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน
 • ประกาศขายซองประกวดราคา รายการ เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์แบบกระจายความยาวคลื่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมบุษราคัม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน
 • ประกาศ ร่าง TOR รายการ ซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์แบบกระจาย ความยาวคลื่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 • ประกาศขายซองรายการ จ้างปรับปรุงห้องประชุมสกุลกันภัย จำนวน 1 งาน
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนบริเวณแปลงเกษตร จำนวน 1 งาน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์น้ำหนักของสารด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนตัดหิน จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องไมโครเพลทรีดเดอร์ จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการ เครื่องไตเตรทอัตโนมิติ จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแบ่งเมล็ดพันธุ์แบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องนึงฆ่าเชื้อขนาดความจุ 79 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดส่วนกลาง ประจำปี 2559
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถตู้บริการบุคลากรเดินทางไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี จำนวน 1 คัน ประจำปี 2559
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(อาคารส่วนกลาง)
 • ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปี 2559
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำอาคารอำนวยการพร้อมติดตั้ง จำนวน 23 ชุด
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดกลุ่มอาคารชุดพักอาศัย ประจำปี 2559 จำนวน 1 งาน
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา (พื้นคอนกรีตและทาสีอาคาร)
 • ประกาศพัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ
 • ประกาศขายพัสดุชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ จำนวน 324 รายการ
 • ประกวดราคาขายรถยนต์ จำนวน 2 คัน
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบโรงอาหารอาคารเรียนรวม
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเพาะชำ
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเชื่อมระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาเขตกาญจนุบรี จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางลงลานปฏิบัติธรรม
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินบริเวณโรงอาหารอาคารเรียนรวม
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณอาคารเรียนรวม ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ กล้อง fluorescent microscope (ครั้งที่ 2)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณกลุ่มโรงเรือน จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเป๋าหิ้ว
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ กล้อง fluorescent microscope
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เตาเผาอุณหภูมิ 1500 C
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ตู้ดูดควัน
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
 • จ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2558
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (อาคารส่วนกลาง)
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (อาคารส่วนกลาง)
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (อาคารนักศึกษาและหอพักบุคลากร)
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ประจำปี 2558
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเชื่อมระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาเขตกาญจนุบรี จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ อาคารหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้ประจำโรงอาหาร จำนวน 50 ชุด
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบ้านพักบุคลากร
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องกลั่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะข้อเสนอสัมปทานก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง 3 กระบอกตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษา ปี 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารส่วนกลาง ประจำปี 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง ประจำปี 2557
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกำเนิดไฟฟ้าและรักษาเสถียรภาพกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
 • ประกาศเชิญชวนเสนอแนะและวิจารณ์ร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษา ปี 2557
 • ประกาศเชิญชวนเสนอแนะและวิจารณ์ร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารส่วนกลาง ประจำปี 2557
 • ประกาศเชิญชวนเสนอแนะและวิจารณ์ร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง ประจำปี 2557
 • ประกาศเชิญชวนเสนอแนะและวิจารณ์ร่าง TOR โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ประกาศเชิญชวนเสนอแนะและวิจารณ์ร่าง TOR งานจ้างติดตั้งระบบกำเนิดไฟฟ้าและรักษาเสถียรภาพกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมบำรุงอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารอาคารเรียนรวม
 • ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน จำนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยแบบอัตโนมัติ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 • ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ คอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายไฟสถานีสูบน้ำจำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอพักนักศึษา 4 ชั้น จำนวน 1 งาน
 • ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน
 •  

   

   

   

   

   

   
     

  ที่อยู่ :

  ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

  โทรศัพท์ :

  034-585-058 ถึง 75

  E-mail :

  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์