หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

โครงการ " หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค "

 
        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค จัดโครงการ " หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค " ให้กับ ชุมชนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะเป็นประธานเปิดโครงการ
 
        ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มต้น ได้จัดกิจกรรม อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มาตรฐานGAP และการจัดทำบัญชี การบันทึกข้อมูลทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ ทั้งการเพาะปลูกและเลี้่ยงสัตว์ พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้ โดยคณะวิทยากร จากศูนย์ พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ ซึ่งเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง ที่ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและหลัังจากจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวให้กับชุมชน คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค " ซึ่งมีประชาชนในตำบลวังกระแจะ สนใจเข้าร่วมโครงการ อันจะเป็นต้นแบบของ หมู่บ้านเกษตรปลอดภัยต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์