หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

วิจัย

 

วิจัย

» นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การวิจัย

» จรรยาบรรณนักวิจัย

ผลงานวิจัย

» ทรัพย์สินทางปัญญา

» ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

» ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ

» บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ

» SCImago Journal Rank (แสดงผลได้บน internet Explorer:IE)

โครงการ Talent Management

ทุนวิจัย

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทุนวิจัย

เอกสารเผยแพร่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

» งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

» กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล

» ศูนย์บริหารสินทรัพย์สินทางปัญญา

» มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

 

โครงการ Talent Management ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

» สายวิจัย จำนวน 2 ราย

 
» สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    › อ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์

» สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
    › อ.ดร.เนติยา การะเกตุ

» สายการศึกษา จำนวน 3 ราย

 
» สาขาวิชาธรณีศาสตร์
    › อ.ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข
    › อ.ดร.ธิติ ตุลยาทิพย์

» สาขาวิชาพาณิชศาสตร์และการจัดการ
    › อ.ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ

 

 

 

 
 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์