ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Imageตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตรและอบรมปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์(การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)และการตรวจธาตุอาหารในดินเบื้องต้น ณ กลุ่มบ้านห้วยสะพานดำ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพร จังหวัดราชบุรี
Imageโครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดให้มีโครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ประเมินโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคื่อ ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์
Imageการประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดให้มีโครงการประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2559 ในทั้งนี้ “โครงการหมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค” มีผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้เข้ารับการประเมินโครงการและผลการประเมินโครงการได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีที่ 1 โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ใน ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
Imageอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเลี้ยงหมูหลุมและผลิตอาหารสัตว์ จากวัตถุดิบท้องถิ่น”
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม การเลี้ยง หมูหลุมและผลิตอาหารสัตว์ จากวัตถุดิบท้องถิ่น” ณ จุดการเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมบ้านวังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
Imageคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป - วันที่ 15 ตุลาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ โทร.034-585060 ต่อ 1213
Imageโครงการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ
ทางงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเกษตรกร หน่วยงานหรือชุมชนที่สนใจ เข้าร่วมรับการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์ ๐๘ ๔๑๒๒ ๗๑๓๐
Imageโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยมและแบบในตะกร้า
งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการจัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยม และ แบบในตะกร้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีจากปุ๋ยเคมี และ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำให้เกิดประโยชน์ ในงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาต่อเนื่องชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ชนิดพืชพริกกะเหรี่ยง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ จุดเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านไร่ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
Imageโครงการ " หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค "
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดโครงการ " หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค " ให้กับ ชุมชนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มต้น ได้จัดกิจกรรม อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มาตรฐานGAP และการจัดทำบัญชี การบันทึกข้อมูลทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ ทั้งการเพาะปลูกและเลี้่ยงสัตว์ พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้ โดยคณะวิทยากร จากศูนย์ พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ ซึ่งเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง ที่ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและหลัังจากจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวให้กับชุมชน คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค " ซึ่งมีประชาชนในตำบลวังกระแจะ สนใจเข้าร่วมโครงการ อันจะเป็นต้นแบบของ หมู่บ้านเกษตรปลอดภัยต่อไปในอนาคต
Imageโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวงได้จัดประกวด" โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยมีหัวข้อการประกวดคือ "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ประจำปี 2559 โดยขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสามารถกรอกแบบเสนอผลงานเข้ารวมกิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
Imageโครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
งานวิจัยแลเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกับ คลินิกเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการ “ฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน” เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถลดปัญหาเรื่องมลภาวะ เช่น ลดกลิ่นจากมูลสัตว์ ลดจำนวนแมลงวัน เป็นต้นซึ่งรูปแบบที่มีการดำเนินการมากที่สุดคือ รูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยถุงพลาสติกพีวีซี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
Imageโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยมและแบบในตะกร้า
งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ และ ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการจัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยม และ แบบในตะกร้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีจากปุ๋ยเคมี และ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำให้เกิดประโยชน์ ในงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาต่อเนื่องชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ชนิดพืชมันสำปะหลัง ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
Imageโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกับสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย ณ โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้างานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะ ได้นำงานผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีวิธีการผลิต และข้อมูลการติดต่อสอบถาม อย่างละเอียด ไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับทราบปัญหา และให้คำปรึกษา กับประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งในครั้งนี้ จากการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 80 ราย พบว่า พื้นที่บ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ และพบปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชในการทำสวนผลไม้ จึงได้รวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายธนา บุษปวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มีประชาชนเข้าร่วมงานและมารับบริการประมาณ 500 กว่าคน
Imageโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดและมันสำปะหลังสู่คุณภาพสินค้าเกษตรที่ดี (GAP)
งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการจัดอบฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยม และ แบบในตะกร้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีจากปุ๋ยเคมี และ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำให้เกิดประโยชน์ ในงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดและมันสำปะหลังสู่คุณภาพสินค้าเกษตรที่ดี (GAP) ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
Imageงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ระหว่างวันที่ 3 -25 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุง ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งได้มีกำหนดการจัดงาน และ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งสิ้น 23 หลักสูตร โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. การผลิตปุ๋ยไม่กลับกองในตะกร้า ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. 2. การผลิตหมี่กรอบผลไม้ (ตามฤดูกาล) ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
Imageอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรสอนเสริมทักษะให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 4
ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรสอนเสริมทักษะให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 4 ที่เดินทางมาจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ งานภายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวก รวมทั้ง อาจารย์ นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชา ต่าง ๆ ร่วมเป็นวิทยากรสอนเสริมทักษะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 4 ที่มีนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
Imageโครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน" ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ ร่วมส่งความส่งให้ประชาชน โดยเข้าร่วม โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 2558 นี้ ณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี และ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ดร.เนติยา การะเกด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยทีมงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ งานเครือข่ายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ออกไปให้คำปรึกษา และรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอไทรโยค ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่พลิกกลับกอง ไปแจกเพื่อทดลองให้พี่น้องประชาชนนำไปใช้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะมีเศษวัสดุเหลือใช้ จากการทำเกษตรอาทิ ซากพืช และมูลสัตว์ ซึ่งปุ๋ยหมักชีวภาพดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ โดยไม่ต้องไปเผาทำลาย หรือปล่อยให้มูลสัตว์ส่งกลิ่นรบกวน แต่นำไปใช้ผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินกลับคืนมา โดย นำเศษพืช และมูลสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ อีกทั้งยังเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ที่จะส่งผลให้การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีลดลง ต้นทุนการผลิตก็จะลดลง และนอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาควันพิษ ในพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งการนำปุ๋ยชีวภาพ ดังกล่าวมาแจกให้ประชาชนได้ทดลองนำไปใช้ ได้แนบเอกสารคำแนะนำ สำหรับให้เกษตรไปผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือนอีกด้วย ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553