แนะนำหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสนับสนุนการเรียนการสอนการทำวิจัยและการให้บริการวิชาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตก สร้างองค์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการแก่ชุมชน อันนำไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืน


  พันธกิจ

 1. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของ
 2. ส่งเสริมกระบวนการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 3. พัฒนารวบรวมเผยแพร่ ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ
 4. สนับสนุนการบริการวิชาการและการเรียนการสอนให้กับส่วนงาน
 5. รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้


โครงสร้างงาน

แนะนำหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี

  ภาระกิจ

 1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคำปรีกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
 2. เป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเป็นองค์กรความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทย
 3. เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด

  เป้าหมาย

 1. ชุมชนและประชาชน (เกษตรกร แม่บ้าน เป็นรายบุคคลหรือรวมกันเป็นกลุ่ม)
 2. วิสาหกิจชุมชน มีการรวมตัวเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่กฏหมายรองรับ
 3. อุตสาหกรรมในครัวเรือน/อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

  ผลลัพธ์

 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ คุณภาพชีวิต)
 2. ผู้รับบริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (เช่น แก้ปัญหาทางเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างอาชีพใหม่ ส่งเสริมอาชีพเดิม ใช้ในชีวิตประจำวัน)
 3. สถานประกอบการ นำผลงานวิจัยและพัฒนา (องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครืองจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภันณฑ์) ไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

  มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสร้างวิทยากรประจำเครือข่ายในสถาบันการศึกษา/ มหาวิทยาลัย ที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและท้องถิ่นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 2. เพื่อนำเทคโนโลยีไปพัฒนาในกระบวนการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 3. เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทยหรือวิจัยพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุมชนและท้องถิ่น
 4. เพื่อให้บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปผลักดันให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจในชุมชนแบะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี