หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “เป็นหมู่บ้านที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่น ๆ ในชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนอื่น ๆ”

คู่มือการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท ปี 2557 <<< ดาวน์โหลด

คู่มือการรายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านแม่ข่าย <<< ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใหม่) : ดำเนินการปีแรก

 • ให้ความสำคัญกับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ของอำเภอ/จังหวัดที่ยังไม่มีหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นลำดับแรก
 • ให้ความสำคัญกับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย (แสดงหลักฐาน)
 • ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 • วงเงินในการสนับสนุน ไม่เกินหมู่บ้านละ 300,000 บาท

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) : ขอรับการสนับสนุนเป็นปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3 

 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จัดส่งผลงานของปีที่ผ่านมาหรือปีสุดท้ายที่ดำเนินการครบถ้วน (การรายงานความก้าวหน้า แบบประเมินตนเอง แบบใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม รายงานฉบับสมบูรณ์) และมีผลสัมฤทธิ์ตามแผน
 • มีผลการประเมินตนเอง (SAR วท.) น้อยกว่าร้อยละ 80
 • ได้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ ของคณะทำงานพิจารณาฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 • วงเงินในการสนับสนุน ไม่เกินหมู่บ้านละ 250,000 บาท

หมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท  : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก วท. หรือใช้งบประมาณของหน่วยงาน

 • ส่งผลงานของปีที่ผ่านมาครบถ้วนและมีผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย ว และ ท
 • มีผลการประเมินตนเอง (SAR ) การประเมินผลของที่ปรึกษาจากภายนอกและคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายฯ มากกว่าร้อยละ 80
 • มีการขยายผลโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังชุมชน/หมู่บ้านใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน และมีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ละชุมชน ไม่น้อยกว่า 50 คน (หลัก) โดยใช้วิทยากรของหมู่บ้านแม่ข่ายฯ ในการถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน/หมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผูู้คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา
 • ได้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ ของคณะทำงานพิจารณาฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 • วงเงินในการสนับสนุน สำหรับการขยายผลไปยังชุมชน/หมู่บ้านอื่น ๆ 3 ชุมชน/หมู่บ้าน ไม่เกิน 300,000 บาท และค่าบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง (20%)  เป็นเงิน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท

การเสนอข้อเสนอโครงการ

     1)  จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดในแต่ละแผนงาน และจัดทำสำเนา  โครงการละ 4 ชุด

     2)  จัดส่งข้อเสนอโครงการ มายังคลินิกเทคโนโลยี เพื่อจัดทำหนังสือนำส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน ภายในเวลาที่กำหนดไว้ (ในปฏิทินการสนับสนุน) 

หมายเหตุ : ให้ผู้เสนอโครงการ จัดส่งมาคลินิกฯ วิทยาเขตกาญจนบุรี (งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ) เพื่อทำจัดทำหนังสือนำส่งไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี