ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agricultural Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 
ชื่อย่อ: วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Agricultural Science)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Agricultural Science)

เล่มหลักสูตร (มคอ.2)

     มคอ.2 คลิกที่นี่

ปรัชญาของหลักสูตร

     จัดการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงานและอาหารที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อความต้องการและการพัฒนาของประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา     9 หน่วยกิต
รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด  
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา     6 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชานันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาแกน 43 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

     แผนการศึกษา คลิกที่นี่
     คำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี่

แนวทางประกอบอาชีพ

     นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทผลิตแอลกอฮอล์เพื่ออาหารและพลังงาน บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร บริษัทตรวจวิเคราะห์ทางการเกษตร บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัทปุ๋ยและสารเคมีเพื่อการเกษตร บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาพฤกษศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาชีวโมเลกุล ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่