ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ: บธ.บ. (การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ: B.B.A. (Management)

เล่มหลักสูตร (มคอ.2)

     มคอ.2 คลิกที่นี่

ปรัชญาของหลักสูตร

     หลักสูตรนี้จะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพ ทางด้านบริหารและการจัดการ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ทางด้านบริหาร และการจัดการ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่มีพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีความสนใจวิทยาการด้านนี้ หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิทยาการจัดการ ในแขนงต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 126 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 19 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 11 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      5 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  5 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ      1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
1.วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ) 36 หน่วยกิต
2.วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
      2.1 วิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
      2.2 วิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มีรายละเอียดของรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปี 1-4 แยกตามแผนการเรียนดังต่อไปนี้
     แผนการเรียน แบบที่ 1 เลือกเรียนสหกิจศึกษา คลิกที่นี่
     แผนการเรียน แบบที่ 2 เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คลิกที่นี่
     คำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหารองค์กร
  2. งานด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
  3. งานบริหารจัดการการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ
  4. งานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
  5. ผู้ประกอบการธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่