ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ: บช.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ: B.Acc.

เล่มหลักสูตร (มคอ.2)

     มคอ.2 คลิกที่นี่

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะบูรณาการความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา     9 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 15 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    5 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาภาษา     3 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ      1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาแกน 53 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเอก 33 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก         15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักบัญชี
  2. ผู้สอบบัญชี
  3. นักบัญชีบริหาร
  4. ผู้วางระบบบัญชี
  5. นักบัญชีภาษีอากร
  6. นักการศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี
  7. ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  8. ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร
  9. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่