ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Conservation Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 
ชื่อย่อ: วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science Conservation Biology)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Conservation Biology)

เล่มหลักสูตร (มคอ.2)

     มคอ.2 คลิกที่นี่

ปรัชญาของหลักสูตร

     การผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพสูง บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางการอนุรักษ์พืชและสัตว์ เพื่อดำรงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  7 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     5 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
1.วิชาแกน 40 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 15 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 11 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวามปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
2.วิชาบังคับ 52 หน่วยกิต
3.วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

     แผนการศึกษา คลิกที่นี่
     คำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี่

แนวทางประกอบอาชีพ

     1. ผู้ช่วยวิจัย/ นักวิจัย/ นักวิทยาศาสตร์/ นักวิชาการ ด้านชีววิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3. นักสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     5. อาชีพอื่นๆ ที่สามารถประกอบได้หลังจากศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาโทและปริญญาเอก เช่น ครู อาจารย์ นักสื่อสารมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมัคคุเทศก์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่