ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering and Disaster Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
ชื่อย่อ: วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Environmental Engineering and Disaster Management)
ชื่อย่อ: B.Eng (Environmental Engineering and Disaster Management)

สัญลักษณ์ของหลักสูตร


สัญลักษณ์ (Logo) ประจำหลักสูตรมีความหมายดังนี้
 • เกียร์สีเลือดหมูรูปใบไม้:ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) อันเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
 • เกียร์สีเลือดหมูรูปสึนามิ:ศาสตร์ทางด้านการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) อันเป็นตัวขับเคลื่อนรอง
 • แถบโค้งสีน้ำเงินอ่อนและสีน้ำเงินเข้ม: การรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อร่วมผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอันเนื่องมาจากมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร

พันธกิจของหลักสูตร

     ๑. ผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณและทักษะความรู้ที่สามารถนำไปวางแผน ลด แก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม และมีทักษะพื้นฐานในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติได้
     ๒. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางด้านวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรน้ำและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
     ๓. ให้บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมท้องถิ่นโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ

ระบบการศึกษาและแผนการเรียน

     เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยทำการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ ในส่วนของรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยได้แบ่งแผนการเรียนออกเป็น ๓ แผน คือ แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา และแผนวิจัย ๔+๑

โครงสร้างของหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรทั้งหมด ๑๔๕ หน่วยกิต
หมวดวิชา กลุ่มวิชา หน่วยกิต
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐
 

ก.กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
 

ข.กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด

  ๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  ๑.๔ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๑.๕ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๙
  ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน* ๒๑
  ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ๘๒
  ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
  จำนวนหน่วยกิตรวม ๑๔๕

*กลุ่มวิชาแกน หมายถึง รายวิชา พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ประกอบด้วยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานทางฟิสิกส์ และพื้นฐานทางเคมี)กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ประกอบด้วย
 • รายวิชาเฉพาะบังคับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
 • รายวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • รายวิชาเฉพาะบังคับทางการจัดการภัยพิบัติ
 • รายวิชาโครงงาน (แผนการเรียนปกติ)
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก แบ่งรายวิชา ออกเป็น ๓ กลุ่มเฉพาะทาง ได้แก่
 • กลุ่ม Environmental Engineering Cluster มุ่งเน้นการเรียนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่ม Disaster Informatics Cluster มุ่งเน้นการเรียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
 • กลุ่ม Engineering Entrepreneurship Cluster มุ่งเน้นการเรียนด้านสหกิจศึกษา

รายวิชาของหลักสูตร

     หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มีรายละเอียดของรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๔ แยกตามแผนการเรียน ดังต่อไปนี้

แนวทางการประกอบอาชีพ

     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน โดยลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ ออกแบบ ควบคุม ป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึง วางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่