ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering and Disaster Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
ชื่อย่อ: วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Environmental Engineering and Disaster Management)
ชื่อย่อ: B.Eng (Environmental Engineering and Disaster Management)

เล่มหลักสูตร (มคอ.2)

     มคอ.2 คลิกที่นี่

สัญลักษณ์ของหลักสูตร


สัญลักษณ์ (Logo) ประจำหลักสูตรมีความหมายดังนี้
 • เกียร์สีเลือดหมูรูปใบไม้:ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) อันเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
 • เกียร์สีเลือดหมูรูปสึนามิ:ศาสตร์ทางด้านการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) อันเป็นตัวขับเคลื่อนรอง
 • แถบโค้งสีน้ำเงินอ่อนและสีน้ำเงินเข้ม: การรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อร่วมผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอันเนื่องมาจากมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร

พันธกิจของหลักสูตร

     ๑. ผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณและทักษะความรู้ที่สามารถนำไปวางแผน ลด แก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม และมีทักษะพื้นฐานในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติได้
     ๒. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางด้านวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรน้ำและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
     ๓. ให้บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมท้องถิ่นโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ

ระบบการศึกษาและแผนการเรียน

     เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยทำการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ ในส่วนของรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยได้แบ่งแผนการเรียนออกเป็น ๓ แผน คือ แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา และแผนวิจัย ๔+๑

แผนภาพสรุประบบการศึกษาและแผนการเรียนของหลักสูตร คลิกที่นี่

เอกสาร มคอ.๒ คลิกที่นี่

โครงสร้างของหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรทั้งหมด ๑๔๕ หน่วยกิต
หมวดวิชา กลุ่มวิชา หน่วยกิต
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐
 

ก.กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
 

ข.กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด

  ๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  ๑.๔ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๑.๕ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๙
  ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน* ๒๑
  ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ๘๒
  ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
  จำนวนหน่วยกิตรวม ๑๔๕

*กลุ่มวิชาแกน หมายถึง รายวิชา พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ประกอบด้วยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานทางฟิสิกส์ และพื้นฐานทางเคมี)กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ประกอบด้วย
 • รายวิชาเฉพาะบังคับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
 • รายวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • รายวิชาเฉพาะบังคับทางการจัดการภัยพิบัติ
 • รายวิชาโครงงาน (แผนการเรียนปกติ)
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก แบ่งรายวิชา ออกเป็น ๓ กลุ่มเฉพาะทาง ได้แก่
 • กลุ่ม Environmental Engineering Cluster มุ่งเน้นการเรียนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่ม Disaster Informatics Cluster มุ่งเน้นการเรียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
 • กลุ่ม Engineering Entrepreneurship Cluster มุ่งเน้นการเรียนด้านสหกิจศึกษา

รายวิชาของหลักสูตร

     หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มีรายละเอียดของรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๔ แยกตามแผนการเรียน ดังต่อไปนี้

แนวทางการประกอบอาชีพ

     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน โดยลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ ออกแบบ ควบคุม ป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึง วางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่