ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ: วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Food Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความเป็นผู้นำในทางวิชาการ มีทักษะและมีจริยธรรมในวิชาชีพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชุมชนและสังคม สนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพของตนเอง

โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา     9 หน่วยกิต
รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด  
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาบังคับ 99 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

     แผนการศึกษา คลิกที่นี่
     คำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี่

แนวทางการประกอบอาชีพ

     นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักเทคโนโลยีการอาหาร นักวิชาการด้านอาหาร ในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่