ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ: วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Food Technology)

เล่มหลักสูตร (มคอ.2)

     มคอ.2 คลิกที่นี่

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความเป็นผู้นำในทางวิชาการ มีทักษะและมีจริยธรรมในวิชาชีพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชุมชนและสังคม สนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพของตนเอง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
     1. สามารถเชื่อมโยงหลักการของวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
     2. สามารถอธิบายสมบัติและปฏิกิริยาทางเคมีของส่วนประกอบในอาหาร และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในงานทางเคมีอาหาร
     3. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคทางการแปรรูปอาหารที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่แตกต่างกันชนิดต่าง ๆ
     4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารเพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
     5. สามารถอธิบายหลักการของวิศวกรรมอาหารและกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
     6. สามารถอภิปรายนิเวศวิทยา สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ ตรวจหาจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์และการลดหรือยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในระบบอาหาร
     7. สามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและความเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและในการวิจัย
     8. สามารถคิดอย่างมีระบบและมีวิจารณญาณจากข้อมูลและข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
     9. สามารถแสดงทักษะทางการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
     10. สามารถออกแบบและพัฒนาการทดลองหรืองานวิจัยตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
     11. สามารถแสดงถึงความเข้าใจเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

     นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักเทคโนโลยีการอาหาร นักวิชาการด้านอาหาร ในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา     9 หน่วยกิต
รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด  
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาบังคับ 99 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

     แผนการศึกษา คลิกที่นี่
     คำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่