แบบฟอร์ม

แบบประเมินบุคคลเพื่อขอปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.2)
แบบแสดงข้อมูลและเหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.3)

สมรรถนะหลักตามสายอาชีพ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานวิทยาเขตกาญจนบุรี

 • แบบประเมินผู้ช่วยอธิการบดี
 • แบบประเมินหัวหน้าสำนัก
 • แบบประเมินหัวหน้าสาขา/หัวหน้างาน
 • แบบประเมินคณาจารย์
 • แบบประเมินสายสนับสนุน
 • แบบบันทึกข้อมูลภาระงานสายวิชาการ
 • แบบฟอร์มการสมัครงาน

 • ใบสมัครงาน
 • APPLICATION FORM
 • การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งงาน

 • แบบการจัดทำ Job description
 • การต่อสัญญาจ้าง/อัตรากำลัง

 • แบบเสนอต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่ง

 • แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบคำชี้แจงประกอบการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ลปจ.1)
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับการพัฒนาฝึกอบรม

 • แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับกู้เงิน

 • แบบคำขอรับรองกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • แบบฟอร์มตามระบบควบคุมเอกสาร

 • MUKA-HR-01 ใบคำร้องทั่วไปงานบริหารทั่วไป
 • MUKA-HR-02 ใบคำร้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
 • MUKA-HR-03 หนังสือมอบอำนาจให้เข้าประชุมแทนกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
 • MUKA-HR-04 แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
 • MUKA-HR-05 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี
 • MUKA-HR-06 แบบคำขอปรับสภาพการจ้างบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี
 • MUKA-HR-07 ตารางบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ตามประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

 • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
 • แบบฟอร์มใบลา

 • แบบฟอร์มรายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
 • แบบขออนุญาติไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ใบลาป่วย ลากิจ
 • ใบลาพักผ่อน
 • แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์ฯ
 • ใบลาอุปสมบท
 • แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
 • หนังสืออนุญาติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาอุปสมบท
 • ใบลาดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
 • แบบขอยกเลิกวันลา
 • แบบฟอร์มขออนุมัติตัวบุคคล

 • แบบขออนุมัติตัวบุคคลทุกสถานภาพ
 • แบบฟอร์มใบคำร้องและหนังสือรับรองเงินเดือน

 • หนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองการปฏิบัติงาน
 • แบบฟอร์มขอส่งไปรษณีย์

 • แบบฟอร์มส่งไปรษณีย์
 • แบบฟอร์มขอมีบัตร

 • แบบฟอร์มขอมีบัตรแสดงตน
 • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย