กฏระเบียบ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ.2552

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ.2551

ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2550

ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552

ข้อบังคับ ว่าด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้ารายการมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554

ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ 2)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงามหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี ว่าด้วยสภาอาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ.2555


ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการหยุดงานสิทธิการลาหยุดงานและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการหยุดงานสิทธิการลาหยุดงานและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ประกาศเพิ่มเติม)

เรื่อง การแต่งตั้ง คูรสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2554

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน และการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552


ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานบริการวิชาการที่หน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายในประเทศ พ.ศ.2552

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552


แนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีก่อนการดำเนินการทางวินัย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี


ด้านความก้าวหน้าทางสายงานสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2556

การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่ไม่ใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2554

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเทียบตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ี่เชี่ยวชาญพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2557

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2556

หนังสือเลขที่ ศธ 0517/1140 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ปรับแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน (แบบทุนสนับสนุน - 02)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550