งานบริหารทั่วไป (ด้านแผน พัฒนาคุณภาพ และคลังความรู้)
มหาวิทยาลัยมหิลด วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
Web link: กองแผนงาน ม.มหิดล | กองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล | ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ม.มหิดล | หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล