ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Geoscience

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
ชื่อย่อ: วท.บ. (ธรณีศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Geoscience)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Geoscience)

เล่มหลักสูตร (มคอ.2)

     มคอ.2 คลิกที่นี่

ปรัชญาของหลักสูตร

     หลักสูตรธรณีศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตด้านธรณีที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในวิชาชีพ มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บูรณาการความรู้ทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ในงานธรณี วิศวกรรมธรณี และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์

โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา     9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด 14 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 28 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) 67 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับเลือก) 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

     แผนการศึกษา คลิกที่นี่
     คำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี่

แนวทางประกอบอาชีพ

     นักธรณีวิทยา นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักธรณีฟิสิกส์ นักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และอุตุนิยมวิทยาในหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน ศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพนักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และอื่นๆ ในด้านธรณี ในหน่วยงานเอกชนทั้งบริษัทและเหมืองแร่ต่างๆ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่