ทุนจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนภูมิพล

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นทุนพระราชทานที่ได้รับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

จำนวนเงิน

50,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร

ให้ติดต่องานการศึกษา

 

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี

จำนวนเงิน

5,000 - 50,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร

ให้ติดต่องานการศึกษา

 

ทุนจากดอกผลผู้บริจาค

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนเงิน

ไม่ระบุ

ระยะเวลารับสมัคร

ให้ติดต่องานการศึกษา

 

ทุนจากดอกผลผู้บริจาค

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนเงิน

ไม่ระบุ

ระยะเวลารับสมัคร

ให้ติดต่องานการศึกษา

 

ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

เป็นทุนที่ให้แก่นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ เป็นต้น

จำนวนเงิน

ไม่ระบุ

ระยะเวลารับสมัคร

ให้ติดต่องานการศึกษา

 

เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

รายละเอียด

เป็นเงินที่ให้นักศึกษายืม กรณีมีความจำเป็นฉุกเฉิน โดยสามารถยืมได้ตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท/ครั้ง และต้องชำระคืนภายใน 6 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ย

จำนวนเงิน

500 – 5,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร

ให้ติดต่องานการศึกษา

ทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

เป็นเงินทุนจากแหล่งภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / ห้างร้าน / มูลนิธิฯ / องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน

จำนวนเงิน

ไม่ระบุ

ระยะเวลารับสมัคร

ให้ติดต่องานการศึกษา

 

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

รายละเอียด

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนฯ กำหนด

จำนวนเงิน

ไม่ระบุ

ระยะเวลารับสมัคร

ให้ติดต่องานการศึกษา