Education

6.1-6.2 จำนวนรายวิชาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

  • รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 60 รายวิชา *ปีการศึกษา 2556

6.3-6.6 จำนวนเงินวิจัย ผลงานตีพิมพ์ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

  • อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนเป็นโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อยื่นเสนอขอทุนหมวดงบประมาณแผ่นดิน 2559 จำนวน 1 โครงการ ชื่อ โครงการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และวิจัยเชิงวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติอาเซียน

6.7 จำนวนองค์กรของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

  • ชมรมดูนก
  • ชมราอาสาพัฒนา

6.8 จำนวนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

  • KA - Green

สหกรณ์ออมทรัพย์มหิดล จำกัด ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่คาร์บอนต่ำเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับครัวเรือนในชุมชน


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเห็ดสมุนไพร


โครงการสัมมนา การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนฯ


ค่ายยุวมัคคุเทศก์ช้างน้อยรักษ์ป่าใหญ่ ปี 2556