การศึกษา ( Education )

6.1-6.2 จำนวนรายวิชาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

  • รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 20 รายวิชา *ปีการศึกษา 2554

6.3-6.6 จำนวนเงินวิจัย ผลงานตีพิมพ์ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

  • -

6.7 จำนวนองค์กรของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

  • ชมรมดูนก
  • ชมราอาสาพัฒนา

6.8 จำนวนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

  • KA - Green