Setting and Infrastructure

1.1 - 1.5 ที่ตั้งขนาดพื้นรวมทั้งหมดในวิทยาเขตกาญจนบุรี

  • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งอยู่บนเลขที่ 199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,720,000.00 ตารางเมตร มีเนื้อที่ที่เป็นอาคารจำนวน 21,843.00 ตารางเมตร

1.6 - 1.7 จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

  • นักศึกษาจำนวน 991 คน อาจารย์ 67 คน เจ้าหน้าที่ 107 คน

1.8 ร้อยละของพื้นที่ในวิทยาเขตในสภาพที่เป็นป่า

  • พื้นที่ทั้งหมด 10,720,000.00 ตารางเมตร มีสภาพที่เป็นป่า 10,508,734.00 ตารางเมตร

1.9 ร้อยละของพื้นที่ในวิทยาเขตในสภาพที่เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า

  • พื้นที่ทั้งหมด 10,720,000.00 ตารางเมตร มีสภาพพื้นที่ปลูกต้น สวน สนามหญ้า 121,600.00 ตารางเมตร

1.10 การอนุรักษ์น้ำ : ร้อยละของพื้นที่ซับน้ำ

  • พื้นที่ทั้งหมด 10,720,000.00 ตารางเมตร มีพื้นที่ซับน้ำ 10,508,734.00 ตารางเมตร

1.11 ร้อยละงบประมาณสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • งบประมาณทั้งหมด 101,662,734.00 บาท งบประมาณสำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 43,044,359.21 บาท