หน่วยพัสดุ

รู้จักหน่วยงาน
หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ทำหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารวัสดุ และบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้ได้รับประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์
หน่วยพัสดุ เป็นผู้นำทางด้านการบริหารพัสดุ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการ การประสานงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารวัสดุ และการบริหารทะเบียนสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ
พัฒนาระบบบริหารพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ตามแนวทางการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีความรู้ ความสามารถพร้อมให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

บุคลากร
นางสาวชนิดา สู้ภัยพาล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นางสาวลานทิพย์ หินอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนารีรัตน์ ทองแท้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเบญจมาศ ปิโย ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

นางสาวศมน เต็มสิงขร ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ