สภาอาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี


 
อาจารย์พินน์นรา โรจน์วิรัตน์
ประธานสภาอาจารย์
pinnara.roj@mahidol.ac.th
 
 

อาจารย์สุธาทิพย์ สินยัง
รองประธานสภาอาจารย์
suthatip.sin@mahidol.ac.th
 


อาจารย์เนติยา การะเกตุ
กรรมการสภาอาจารย์
netiya.kar@mahidol.ac.th


อาจารย์ทรงคุณ บุญชัยสุข
กรรมการสภาอาจารย์
songkhun.boo@mahidol.ac.th


อาจารย์พรปวีณ์ วรเศรษญ์พงศา
กรรมการสภาอาจารย์
pornpawee.wor@mahidol.ac.th


อาจารย์เรณู เย็นเกษ
กรรมการสภาอาจารย์
renoo.yen@mahidol.ac.th


อาจารย์ธิติ ตุลยาทิตย์
กรรมการสภาอาจารย์
dhiti.tul@mahidol.ac.th


อาจารย์เจษฎา แพนาค
กรรมการสภาอาจารย์
chetsada.pha@mahidol.ac.th


อาจารย์สุภัทรา ชื่นชอบ
เลขาธิการและกรรมการสภาอาจารย์
supatra.chu@mahidol.ac.th

นางช้อนทอง วิบูลย์เขียว
ผู้ประสานงาน
chontong.vib@mahidol.ac.th