สวัสดิการเงินยืม


  1. บุคลากรได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (สามารถสอบถามรายละเอียดการยืมเงินได้ที่เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงาน)
  2. ต้นเรื่องจัดทำหนังสือเพื่อชี้แจงรายละเอียดการยืมเงิน ส่งไปยังเลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงาน
  3. เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงาน เสนอเรื่องเพื่อขอพิจารณาอนุมัติการยืมเงินแก่คณะกรรมการสวัสดิการส่วนงาน
  4. เรื่องได้รับการอนุมัติ เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงานแจ้งบุคลากรเพื่อติดต่อทำสัญญายืมเงิน
  5. เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงานจัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอประธานกรรมการสวัสดิการส่วนงานลงนามอนุมัติ และให้เหรัญญิกออกเช็ค
  6. เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงานติดต่อเพื่อให้รับเช็ค ภายใน 7-15 วันทำการนับแต่วันทำสัญญายืมเงิน
  7. เหรัญญิกแจ้งงานบริหารทั่วไปเพื่อดำเนินการหักเงินเดือนผ่านระบบ ERP