สวัสดิการสงเคราะห์กรณีได้บุตร


  1. บุคลากรได้บุตร จ่ายเงินแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีบุตรได้ไม่เกิน 3 คนต้นเรื่องจัดทำหนังสือเพื่อชี้แจงรายละเอียดการยืมเงิน ส่งไปยังเลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงาน
  2. นำเอกสาร ใบรับรองแพทย์/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/ใบสูติบัตร ติดต่อเลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงาน เพื่อกรอกแบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  3. เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงานจัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอประธานกรรมการสวัสดิการส่วนงานลงนามอนุมัติ และให้เหรัญญิกออกเช็ค
  4. เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงานติดต่อเพื่อให้รับเช็ค ภายใน 7-15 วันทำการนับแต่วันยื่นเอกสาร