สวัสดิการสงเคราะห์กรณีบุคลากร หรือญาติสายตรงเสียชีวิต


  1. กรณีบุคลากร หรือญาติสายตรงเสียชีวิต ให้ผู้จัดการศพติดต่อภายใน 90 วัน
  2. นำเอกสาร ใบมรณบัตร/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/เอกสารแสดงความเป็นญาติสายตรง ติดต่อเลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงาน เพื่อกรอกแบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  3. เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงานจัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอประธานกรรมการสวัสดิการส่วนงานลงนามอนุมัติ และให้เหรัญญิกออกเช็ค
  4. เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงานติดต่อเพื่อให้รับเช็ค ภายใน 7-15 วันทำการนับแต่วันยื่นเอกสาร