สวัสดิการสงเคราะห์กรณีเยี่ยมไข้


  1. บุคลากรเจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุ รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเป็นระยะเวลา 3 วัน
  2. นำเอกสาร ใบรับรองแพทย์/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อเลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงาน เพื่อกรอกแบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  3. เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงานจัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอประธานกรรมการสวัสดิการส่วนงานลงนามอนุมัติ และให้เหรัญญิกออกเช็ค
  4. เลขานุการกรรมการสวัสดิการส่วนงานติดต่อเพื่อให้รับเช็ค ภายใน 7-15 วันทำการนับแต่วันยื่นเอกสาร