TH  |  EN 

คณะกรรมการพัฒนา

ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ตำแหน่ง
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี รองประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
5. นายอำเภอไทรโยค กรรมการ
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
7. พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
8. สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร กรรมการ
10. ดร.มีชัย วีระไวทยะ กรรมการ
11. พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ กรรมการ
12. นายสมภพ ธีระสานต์ กรรมการ
13. อาจารย์ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร กรรมการ
14. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี กรรมการ
15. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ