ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

วันจัดกิจกรรม กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าร่วม สถานที่ หน่วยงาน
1 พ.ย. 60 กิจกรรมลอยกระทงและกิจกรรมวันฮาโลวีน KA ปี 2-4 MUKA สโมสรนักศึกษา KA
3-4 พ.ย. 60 งานมหิดลวิชาการ ประจำปี 2560 MU ม.มหิดล ศาลายา งานการศึกษา
8 พ.ย. 60 กิจกรรมสันทนาการใหญ่ KA ปี 2-4 MUKA สโมสรนักศึกษา KA
12-22 ธ.ค. 60 สอบปลายภาคการศึกษา 1/2560 KA ปี 2-4 MUKA งานการศึกษา
23-26 ธ.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 AC/BA ปี 4 ห้องประชุมนิลกาญจน์ MUKA และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี และงานการศึกษา
25 ธ.ค. 60 ปิดภาคการศึกษา 1/2560
12 ม.ค. 61 ประกาศผลการศึกษา 1/2560 KA ปี 1-4 MUKA งานการศึกษา
22 ม.ค.-7 ก.พ. 61 กิจกรรมกีฬาสี MUKA KA ปี 2-4 MUKA สโมสรนักศึกษา KA
14 ก.พ. 61 กิจกรรม KA IN LOVE KA ปี 2-4 MUKA สโมสรนักศึกษา KA
21 ก.พ. 61 Meet the Voce President for Kanchanaburi Campus ภาคการศึกษา 2/2560 KA ปี 2-4 MUKA สมาชิกสภานักศึกษา MUKA
2 มี.ค. 61 วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา บุคลากร MUKA MUKA งานสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12-16 มี.ค. 61 สอบกลางภาคการศึกษา 2/2560 KA ปี 2-4 MUKA งานการศึกษา
28 มี.ค. 61 กิจกรรมสอบ TOEIC KA ปี 2-4 MUKA งานการศึกษา
4 เม.ย. 61 กิจกรรมวันสงกรานต์ นักศึกษา บุคลากร MUKA MUKA สโมสรนักศึกษา KA
18 เม.ย. 61 วันสถาปนาวิทยาเขตกาญจนบุรี นักศึกษา บุคลากร MUKA MUKA สำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี
24 เม.ย. 61 เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561 KA ปี 2-4 MUKA สมาชิกสภานักศึกษา MUKA
2 พ.ค. 61 พิธีมอบใบประกาศผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ผู้นำนักศึกษา KA MUKA งานการศึกษา
14-25 พ.ค. 61 สอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 KA ปี 2-4 MUKA งานการศึกษา
28 พ.ค. 61 ปิดภาคการศึกษา 2/2560
มิ.ย. 61 MUKA Senior Project Exbihition 2018 KA ปี 4 MUKA สำนักวิชาสหวิทยาการ และงานการศึกษา
15 มิ.ย. 61 ประกาศผลการศึกษา 2/2560 KA ปี 1-4 MUKA งานการศึกษา