วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
เว็บไซต์ http://ka.mahidol.ac.th/division/conservation_biology

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. ผู้ช่วยวิจัย/ นักวิจัย/ นักวิทยาศาสตร์/ นักวิชาการ ด้านชีววิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. นักสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. อาชีพอื่นๆ ที่สามารถประกอบได้หลังจากศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาโทและปริญญาเอก เช่น ครู อาจารย์ นักสื่อสารมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมัคคุเทศก์
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 40 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 11 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวามปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
2. วิชาบังคับ 52 หน่วยกิต
3. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์การ 3 หน่วยกิต
สมสค 161 นโยบายและการวางแผน 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษระดับ 4 3 หน่วยกิต
กญภอ 211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนำเสนอโครงการ 3 หน่วยกิต
กญภอ 212 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญศท 201 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 40 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
วทคณ 111 แคลคูลัส 2 หน่วยกิต
วทคณ 166 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 หน่วยกิต
กญสห 209 สถิติขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 15 หน่วยกิต
วทคม 135 เคมีทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 หน่วยกิต
วทคม 136 เคมีทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทคม 109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 หน่วยกิต
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
กญสห 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วยกิต
กญสห 231 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
กญสห 232 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 11 หน่วยกิต
วทชว 124 ชีววิทยาทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 หน่วยกิต
วทชว 125 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทชว 104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต
กญทอ 347 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญทอ 348 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวามปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
วทฟส 167 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 3 หน่วยกิต
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วยกิต
วทฟส 168 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 3 หน่วยกิต
2. วิชาบังคับ 52 หน่วยกิต
กญชอ 201 นิเวศวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญชอ 202 เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 1 หน่วยกิต
กญชอ 203* วิทยาศาสตร์โลก 2 หน่วยกิต
กญชอ 204* ความหลากหลายของพืชและการจัดระบบ 2 หน่วยกิต
กญชอ 211 พฤกษศาสตร์ขั้นแนะนำ 3 หน่วยกิต
กญชอ 214 สัตววิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญชอ 301 หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 302 เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 1 หน่วยกิต
กญชอ 303* การสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ทั่วไป 4 หน่วยกิต
กญชอ 304* ชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 4 หน่วยกิต
กญชอ 305* ความหลากหลายของสัตว์และการจัดระบบ 2 หน่วยกิต
กญชอ 311 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญชอ 314 ชีวสถิติ 3 หน่วยกิต
กญชอ 315 หลักวิวัฒนาการ 3 หน่วยกิต
กญชอ 331 นิเวศวิทยาของพืช 3 หน่วยกิต
กญชอ 401 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ 3 หน่วยกิต
กญชอ 442 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 491 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 1 หน่วยกิต
กญชอ 492 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 1 หน่วยกิต
กญชอ 496 โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 4 หน่วยกิต
3. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
กญชอ 325 พฤติกรรมสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 326 ชีวภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 327 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญชอ 328 ชีววิทยาน้ำจืด 3 หน่วยกิต
กญชอ 329 สังขวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 330 หลักสรีรวิทยาของสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 332 หลักสรีรวิทยาของพืช 3 หน่วยกิต
กญชอ 333 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 3 หน่วยกิต
กญชอ 336* อนุกรมวิธานปลา 3 หน่วยกิต
กญชอ 337* ปรสิตวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญชอ 338* นิเวศวิทยาทางทะเล 3 หน่วยกิต
กญชอ 339* ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 340* ปฏิบัติการคุณภาพน้ำ 1 หน่วยกิต
กญชอ 341* กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น 3 หน่วยกิต
กญชอ 395 อนุกรมวิธานของพืช 3 หน่วยกิต
กญชอ 396 ปักษีวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 397 อนุกรมวิธานของสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 413 สิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 414 นิเวศวิทยาการฟื้นฟู 3 หน่วยกิต
กญชอ 420 กีฏวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญชอ 421 นิเวศวิทยาของแมลง 3 หน่วยกิต
กญชอ 431* รุกขวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของไม้ยืนต้น 3 หน่วยกิต
กญชอ 432* ความหลากหลายของละอองเรณูและสปอร์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 433* ความหลากหลายของเฟิร์นเและพืชคล้ายเฟิร์นในป่าเขตร้อน 3 หน่วยกิต
กญชอ 434* มีนวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 435* พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 436* เทคนิคการวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ป่าขั้นสูง 3 หน่วยกิต
กญชอ 437* การจัดการลุ่มน้ำ 3 หน่วยกิต
กญชอ 438* การจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญชอ 439* สื่อทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้คุณค่าธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
กญชอ 440* พฤษศาสตร์พื้นบ้านขั้นแนะนำ 3 หน่วยกิต
กญชอ 441* การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 443* หัวข้อปัจจุบันในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 หน่วยกิต
กญชอ 444* ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 หน่วยกิต
กญชอ 447 นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ 3 หน่วยกิต
กญชอ 449 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3 หน่วยกิต
กญชอ 464 นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * รายวิชาใหม่

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อ.ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค
 2. อ.ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์
 3. อ.ดร.เจษฎา แพนาค
 4. อ.ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว
 5. อ.ดร.สุภัทรา ชื่นชอบ
 6. อ.ดร.เสน่ห์ จิตต์กลาง
 7. อ.ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์
 8. อ.ไพพรรณ แพเจริญ
 9. อ.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์
 10. อ.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย
 11. อ.วีระชน สว่างเพราะ