การศึกษา ปี 2559
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมประจำปี CCOP (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia) ครั้งที่ 52
ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
กิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะแนวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Central Group ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) รับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดี กับ ดร .วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ซึ่งได้รับรางวัล The Best Poster Presentation (Young Researchers)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สร้างสรรค์ผลงาน ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ผลงาน
สาขาธรณีศาสตร์ ม.มหิดล นำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม 35th International Geological Congressการประชุม 35th International Geological Congress (IGC)
ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงพื้นที่ สำรวจหลุมยุบขนาดใหญ่
กิจกรรม แนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่โรงเรียน 4 จังหวัดภาคตะวันตก
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ม.มหิดล แนะแนวทาง “ รู้เท่าทันภาษีระบบใหม่ ”ให้กับผู้ประกอบการร้านขายยา กว่า 300 คน "
บริษัท บี เค เค เทค จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาม.มหิดล กาญจนบุรี
สาขาธรณีศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สำรวจพบไหล่ทวีปยุคไทรแอสซิก อายุประมาณ 250 ล้านปี “แสดงถึงศักยภาพของปิโตรเลียม/ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจึงมีมากกว่าที่คิด”
ประชาสัมพันธ์ โครงการสอนเสริมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการ เสริมทักษะด้านความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ บริษัทเครือเบทาโกร
ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับ นักศึกษาทีม Mukin หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา อาจารย์รุ่นใหม่ กับการสร้างผลงานจนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบปัญญาสมวาร
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ม.มหิดล ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Young Internship program 2016
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
การคัดเลือกประธานนักศึกษา MUKA#59
MUKA senior project exhibition 2016
งานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสถานที่จริง
โครงการทัศนศึกษา " ทัวร์ภาษาอังกฤษ "
ครอบครัว อัศวอิทธิถาวรมอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอน และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “ Love Song “ ฝึกนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมงานกีฬาเปิดกระป๋องครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่