ทุนจากหน่วยงานภายนอก

ลำดับที่ รายการ คุณสมบัติ หมดเขต ส่งเอกสาร
1 ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560
ใบสมัคร ภาษาไทย | pdf
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีความประพฤติดี
มีความเป็นผู้นำ
ไม่มีปัญหาสุขภาพ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอื่น ยกเว้น กยศ.
สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมตามที่คณะกรรมการกำหนด
11 ก.ย.60 ห้อง 2213 อาคารเรียนรวม