TH  |  EN 

หัวหน้าหน่วยงานในสำนักวิทยาเขตกาญจนบุรี

หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี,
รองหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านอาคารที่พักอาศัยและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม
 
นางสาวปิยพรรณ อำไพวิทย์
piyapan.ump@mahidol.ac.th
 
     
หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างานการศึกษา
นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม
niran.pia@mahidol.ac.th
นางสาวนิสากร แข็งงาน
nisakorn.kha@mahidol.ac.th
นางสาวรุชดา สุทธิสังข์
ruchada.sit@mahidol.ac.th
     
หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม หัวหน้างานเครือข่ายและบริการวิชาการ
นางอัมพา เอกจิตต์
ampha.yao@mahidol.ac.th
นายวิชิต สุขกรม
vichit.suk@mahidol.ac.th
นายจักรีนนท์ หรือโอภาศ
jakreenon.rue@mahidol.ac.th
     
หัวหน้างานธุรการสำนักวิชาสหวิทยาการ รองหัวหน้า งานบริหารทั่วไปด้านแผนพัฒนาคุณภาพและคลังความรู้ รองหัวหน้า งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
นางช้อนทอง วิบูลย์เขียว
chontong.vib@mahidol.ac.th
นางสาวมนันยา หนูขาว
mananya.nuk@mahidol.ac.th
นายสมยศ นิลเขียว
somyot.nil@mahidol.ac.th
     
รองหัวหน้างานคลังและพัสดุ รองหัวหน้างานสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นางสาวลานทิพย์ หินอ่อน
lantip.hin@mahidol.ac.th
นายธราธร เอกจิตต์
tharathon.eak@mahidol.ac.th