TH  |  EN 
สมัครงาน ปี 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ เรือง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ พ.ศ.2560
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (บัญชี)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ธรณีศาสตร์)
ประกาศขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาอังกฤษ
ประกาศขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัญชี
ประกาศขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ธรณีศาสตร์
ประกาศขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาษาอังกฤษ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ การจัดการทัพยากรมนุษย์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัญชี
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ภาษาอังกฤษ)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาอังกฤษ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัญชี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (รายวัน)
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ บัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัญชี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเงินรายได้ ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา
ย้อนหลังปี 2559