สมัครงาน ปี 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ บัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 ราย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (บัญชี)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย 1 อัตรา)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ภาษาอังกฤษ)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (บัญชี)
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ธรณีศาสตร์
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม 2 อัตรา
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ พ.ศ. 2559
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรโยธา
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาธรณีศาสตร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาธรณีศาสตร์)