TH  |  EN 

สัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์สี

ตรามหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2512
สีน้ำเงินแก่ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512


ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย
1. เส้นวงกลม 4 วง เส้นวงกลมนอกสุดและเส้นวงกลมในสุดเป็นเส้นหนา สีทอง เส้นวงกลมในบนพื้นขาว 2 วง เป็นเส้นบาง สีทอง
2. ในวงกลมพื้นขาวด้านบน มีคำว่า อตฺตานํ อุปมํ กเร เป็นตัวหนังสือชนิดตัวริ๊บบิ้น สีทอง
3. ในวงกลมพื้นขาว ช่วงตรงกลาง มีลายประจำยามด้านละ 1 ดวง สีทอง
4. ในวงกลมพื้นขาวด้านล่าง มีคำว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวหนังสือชนิด ตัวริ้บบิ้น สีทอง
5. ในวงพื้น สีน้ำเงิน ประกอบด้วยพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก คล้องอยู่กับ พระมหาพิชัยมงกุฎ มีจักรและกรีอยู่ตรงกลาง ด้านบน


กันภัยมหิดล

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานพระราชวินิจฉัยชี้ขาดให้ต้นกันภัยมหิดล เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ด้วยเหตุว่า เป็นต้นไม้ที่พบในประเทศไทย ปลูกง่าย นามเป็นมงคลและพ้องกับชื่อมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะเป็นไม้เถาแต่ก็มีลักษณะสวยงาม สามารถจัดแต่งเป็นทรงพุ่มได้หลายแบบ อายุยืน โดยเมื่อเถาแห้งไปก็สามารถงอกขึ้นใหม่ได้ซึ่งความเป็นไม้เถาแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าและความสามารถปรับตัวให้พัฒนา ไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี

สีน้ำเงิน สีประจำมหาวิทยาลัยมหิดล RGB(0:53:173) CMYK(100:84:12:4)
สีแดงอิฐ สีประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี RGB(72:26:7) CMYK(22:99:100:16)