สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพรออนไลน์

*** โปรดระบุข้อความให้ตรงกับตัวอักษรที่ปรากฎ ***คำถวายพระพรที่: 1435
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวปาริฉัตร ลี้ยุทธานนท์
26-09-2560 เวลา 21:09:58

คำถวายพระพรที่: 1434
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายนฤพงษ์ กอเจริญสมบูรณ์
25-09-2560 เวลา 22:14:34

คำถวายพระพรที่: 1433
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวกันยารัตน์ สุทธิประภา
21-09-2560 เวลา 19:01:31

คำถวายพระพรที่: 1432
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาววิจิตรา ขุนฤทธิ์
21-09-2560 เวลา 18:51:08

คำถวายพระพรที่: 1431
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางรินญา รักสำหรวจ
16-09-2560 เวลา 23:13:32

คำถวายพระพรที่: 1430
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายวิจักษณ์ ชิดชอบ
13-09-2560 เวลา 20:51:51

คำถวายพระพรที่: 1429
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาววิจิตรา ขุนฤทธิ์
31-08-2560 เวลา 11:27:59

คำถวายพระพรที่: 1428
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: กรรณิการ์ เขาทอง
27-08-2560 เวลา 20:04:49

คำถวายพระพรที่: 1427
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายสุธี มีสกุล
27-08-2560 เวลา 06:06:49

คำถวายพระพรที่: 1426
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายชลสิทธิ์ วันเหล็ก
27-08-2560 เวลา 05:59:36

คำถวายพระพรที่: 1425
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวบัวชมภู สุทธิโส
24-08-2560 เวลา 13:13:36

คำถวายพระพรที่: 1424
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: อาทิติยา อาจมุณี
23-08-2560 เวลา 18:20:14

คำถวายพระพรที่: 1423
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: เกียรติศักยิ์ ทองคง
23-08-2560 เวลา 18:18:13

คำถวายพระพรที่: 1422
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: อรอนงค์ หงันเปี่ยม
23-08-2560 เวลา 18:16:29

คำถวายพระพรที่: 1421
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: กัณภิรมย์ วงษ์ทำมา
23-08-2560 เวลา 18:14:09

คำถวายพระพรที่: 1420
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นันทพร มีราคา
23-08-2560 เวลา 18:11:13

คำถวายพระพรที่: 1419
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: ศรัณย์ภัทร ประจงเเต่ง
23-08-2560 เวลา 18:09:46

คำถวายพระพรที่: 1418
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: กรรวี โสมเขียว
23-08-2560 เวลา 18:07:27

คำถวายพระพรที่: 1417
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายภัคคินัย สาธร
23-08-2560 เวลา 09:16:45

คำถวายพระพรที่: 1416
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายฐิตินันท์ ตั้งทอง
22-08-2560 เวลา 20:15:53


คำถวายพระพรทั้งหมด  1435  ข้อความ
ทั้งหมด 72 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] Next>>