รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา อาจารย์รุ่นใหม่ กับการสร้างผลงานจนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ

       รางวัลเชิดชูเกียรติ    อาจารย์รุ่นใหม่  ในการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รายแรก ของ ม.มหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี และการสร้างผลงานจนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ  
 
       มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  เปิดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปี 2542   โดยมีหลักสูตรในปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร  มีคณาจารย์ ในปัจจุบัน จำนวน  70 ราย  (ข้อมูล   ณ    เดือนธันวาคม    2558) มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ ให้มีความพร้อม  เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence)   การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ(Teaching and Learning Excellence) และการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากร พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล  อย่างต่อเนื่อง   มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับยกย่องให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพดีเด่น  และเป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ รายแรกของวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
       รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นอาจารย์รายแรกที่ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  ของ วิทยาเขตกาญจนบุรี  และเป็นบุคลากรรุ่นใหม่   ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  และสร้างผลงานจนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติในเวลาอันรวดเร็ว    และ รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา  ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานความสำเร็จในครั้งนี้    ดังนี้   
 
1.ไม่ทราบว่าอาจารย์มีกลยุทธ์ อย่างไร ในการก้าวสู่ตำแหน่งนี้ ด้วยเวลาอันรวดเร็ว
ตอบ ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่เราปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยจะต้องมีภาระงานต่างๆให้ครบได้แก่ งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน  
 
2.รางวัลที่อาจารย์ได้รับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง อาจารย์ ประจำ วิทยาเขตกาญจนบุรี กี่รางวัล  
ตอบ รางวัลส่วนใหญ่ที่ผมได้มานั้นจะมาจากงานวิจัยที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งมีหลายรางวัลครับดังนี้
พ.ศ. 2558 รางวัล SAADC2015 Young Scientist Award
พ.ศ. 2558 รางวัล SAADC2015 The Best Scientific Presentation Paper Award
พ.ศ. 2557 รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences 
พ.ศ. 2557 บุคคลดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
พ.ศ. 2556 ประกาศนียบัตร Top 25 most downloaded article awards (ScienceDirect) สาขา immunology and microbiology วารสาร Acta Tropica ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน
พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตร Top 25 most downloaded article awards (ScienceDirect) สาขา immunology and microbiology วารสาร Experimental Parasitology ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม
พ.ศ. 2552 Top Reviewer ของวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ Experimental Parasitology
พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตร Top 25 most downloaded article awards (ScienceDirect) สาขา immunology and microbiology, วารสาร Acta Tropica ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม
 
3.รางวัลล่าสุดในปี 2558   มีรางวัลอะไรบ้าง  
ตอบ สำหรับงานวิจัยนะครับมี 2 รางวัลครับ ได้แก่ รางวัล SAADC2015 Young Scientist Award และรางวัล SAADC2015 The Best Scientific Presentation Paper Award
 
4.รางวัลที่อาจารย์ภาคภูมิใจที่สุด  ในปี 2558   คือรางวัลอะไร   - และทำไมถึงภาคภูมิใจในรางวัลดังกล่าว
ตอบ รางวัล SAADC2015 Young Scientist Award ครับ จากการประชุมวิชาการนานาชาติ SAADC 2015 เมื่อวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2558 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการเข้าร่วมการประชุมประมาณ 400 คน จาก 41 ประเทศ  และอีกรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดเช่นกันคือ รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในสัตว์ที่เกิดจากการติดเชื้อ F. gigantica ซึ่งชุดทดสอบนี้มีประสิทธิภาพและความไวสูง รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกว่าวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
 
5.แนะนำ  เส้นทาง / วิธีการ / ขั้นตอน  การก้าวไปคว้ารางวัล  เช่น รางวัล ที่อาจารย์ภาคภูมิใจที่สุด  
ตอบ การจะเป็นนักวิจัยมืออาชีพนั้นต้องเริ่มจากความตั้งใจจริงที่จะทุ่มเท เสียสละ และอดทนในการทำวิจัย นักวิจัยที่ปรึกษาและทีมงานผู้ร่วมวิจัยที่เข้มแข็งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการทำวิจัย รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนต่างๆในการทำวิจัยซึ่งจะทำให้งานวิจัยได้ output/outcome ที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
6.ทราบว่า  อาจารย์มีภาระกิจทั้งด้านการสอน นักศึกษา   งานวิจัย  และยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย มีการแบ่งเวลาอย่างไรบ้าง
ตอบ ผมแบ่งเวลาในแต่ละวันคือ 8-8-8 ชั่วโมง คือ 8 ชั่วโมงทำงาน, 8 ชั่วโมงนอนหลับสนิท และ 8 ชั่วโมงอื่นๆ (รับประทานอาหาร, ออกกำลังกาย, งานอดิเรก, ทบทวนงานที่ทำในแต่ละวัน เป็นต้น)
 
7.ข้อความฝากถึง  ผู้ที่กำลังสร้างผลงานเพื่อรับรางวัล  
ตอบ มีแค่ 3 คำครับ คือ ทุ่มเท เสียสละ และอดทนในการทำงาน
 
8.ข้อความฝากถึง  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  
ตอบ “ความสำเร็จครั้งหนึ่งของชีวิตเรานั้นจะเกิดขึ้นมิได้เลยหากเราขาดเพื่อนร่วมงานที่ดีและเข้าใจกันตลอดเวลา เปรียบเสมือนนกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ยากที่จะขึ้นที่สูง ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนรักกัน สามัคคีกัน ร่วมใจกันทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นศิษย์ม.มหิดล” และจากการสัมภาษณ์  รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา  ในครั้งนี้   คงจะเป็นตัวอย่าง แนวทางสำหรับทุกท่านในการพัฒนาตนเองได้ต่อไปในอนาคต