มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

        มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ในการอุทิศตน เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ของบุคลากรต่อไป โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมพร้อมทั้งเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากร จำนวน 7 ราย ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหิดลเกมส์2559 ระหว่างวันที่ 2 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
 
      ซึ่งบุคลากรดังกล่าวได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและได้รับรางวัล เหรียญทอง และเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ และยังสามารถปฎิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา ได้เหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญในการแข่งขัน กรีฑา (ลู่) วิ่ง 800 เมตร ชาย 35-39 ปี และ วิ่ง 1,500 เมตร ชาย 35-39 ปี 
2. อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ได้เหรียญเงิน กรีฑา (ลาน) ขว้างจักร ชาย 50-54 ปี และเหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก ชาย 50-54 ปี 
3. นายศิวรรจน์ มะลิวัลย์ นายสุรชัย เผ่าผาง นายพิเชษฐ์ พวงสวาท และ นายปิยะ ช้างงา ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขัน กีฬาเปตอง ทีมชาย3 คน
4. ผศ.ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ ได้รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน กีฬากอล์ฟ Fight D 
ซึ่งการมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว ได้มอบให้ในโอกาส การประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม L316 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี