ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม "การทำน้ำหมักชีวภาพ"

ทางงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเกษตรกร หน่วยงานหรือชุมชนที่สนใจ เข้าร่วมรับการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์ ๐๘ ๔๑๒๒ ๗๑๓๐

ไฟล์แนบ