ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จับมือภาครัฐจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเลี้ยงหมูหลุมและผลิตอาหารสัตว์ จากวัตถุดิบท้องถิ่น”

        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม การเลี้ยง หมูหลุมและผลิตอาหารสัตว์ จากวัตถุดิบท้องถิ่น” ณ จุดการเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมบ้านวังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 
        มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาเกษตรผสมผสาน ไทรไยค ร่วมมือจัดอบรมการเลี้ยง หมูหลุมและผลิตอาหารสัตว์ จากวัตถุดิบท้องถิ่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการ " หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค” โดย ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบประโยชน์ และแนวทางการดำเนินการเลี้ยงหมูหลุม รวมทั้งการผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งการเลี้ยงหมูหลุมผู้ที่สนใจ สามารถดำเนินการได้ทันที ในครัวเรือน เนื่องจากมีกระบวนการที่เป็นระบบ สามารถบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษต่อชุมชน การอบรมรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากร นายสุพสจน์ สิงห์โตศรี ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบท และ นายปิยคชา นาเจริญ ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มาร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษากับผู้เข้ารับการอบรม และนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
        กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี จัดส่งผู้แทนเข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดความรู้ ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป เช่น สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สมาชิก อสวท. กลุ่มเกษตรกรในโครงหมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนตำบลสิ่งห์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา รวมทั้ง เกษตรกรที่สนใจ เข้ารับการอบรม และหลังการอบรมครั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจ จะรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงหมูหลุม และมีแนวทางการดำเนินการ จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมต่อไปในอนาคตอีกด้วย