ขอแสดงความยินดี กับ ดร .วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ซึ่งได้รับรางวัล The Best Poster Presentation (Young Researchers)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดี กับดร . วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ หัวหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งได้รับรางวัล The Best Poster Presentation (Young Researchers) ในหัวข้อ Conversion of Petrochemical Hydrocarbon Wastes to Carbon Nanotubes and Its Applications ในการเข้าร่วมนำ เสนอผลงานวิจัยในงาน International Symposium on the Education & Research of the Global Environmental Studies in Asia & The 11th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region ในระหว่าง วันที่ 13-15 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา