การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดให้มีโครงการประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2559 ในทั้งนี้ “โครงการหมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค” มีผศ.ดร.นงนุช   สังข์อยุทธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ  ได้เข้ารับการประเมินโครงการและผลการประเมินโครงการได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีที่ 1   โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ใน ตำบลวังกระแจะ  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี