TH  |  EN 

โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559มื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดให้มีโครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ประเมินโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคื่อ ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์