ตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตรและอบรมปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์(การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง)และการตรวจธาตุอาหารในดินเบื้องต้น ณ กลุ่มบ้านห้วยสะพานดำ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพร จังหวัดราชบุรี