พิธีเปิดการแข่งขัน MUKA GAME 2017

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา17.30 น. งานกิจกรรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา " MUKA GAME 2017 " ประจำปี 2560 โดย อาจารย์ดร.จุฑามาศ สุคนปฎิภาค รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา " MUKA GAME 2017 " และนางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงค์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงาน โดยปีนี้ นักศึกษา ไม่เน้นสีสันในการจัดกิจกรรม เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการถวายความอาลัย สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้นำจุดคบเพลิง วิ่งผลัด 4*100 นำคบเพลิงเข้าสู่สนามและเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันกีฬา ได้เน้นการจัดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างเพื่อนต่างสาขา ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักนักศึกษา ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ะละประเภทของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ มายมาย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี